Logo
Wij gebruiken cookies op onze website om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. Door deze te accepteren ga je akkoord met het gebruik van zulke cookies .

Algemene Voorwaarden GiftNation B.V.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Uitsluiting van aansprakelijkheid
Artikel 13 – Duurtransacties
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant:
De natuurlijke- en/of rechtspersoon die bij Ondernemer overgaat tot aanschaf van een product
of dienst;
Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
Ondernemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: GiftNation B.V.
Vestigings- & bezoekadres:
Delta 48
6825 MS Arnhem
Telefoonnummer: +31 (0)26 36 84 200
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@giftnation.nl
KvK-nummer: 09187010
Btw-identificatienummer: NL819915610B01

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in
het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
− de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
− of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
− de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;
− de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met
klachten terecht kan;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van
de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
e. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een
vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
3. Uitgesloten van herroepingsrecht zijn de productensoorten welke expliciet onder
artikel 8 benoemd staan.

Bij levering van diensten:
4. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag
van het aangaan van de overeenkomst.
5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door
de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in
lid 2 en 3.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de
verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen;
d. het verse artikelen waaronder in het bijzonder bloemen betreft.

ARTIKEL 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt

geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondernemer selecteert zijn leveranciers met zorg en controleert deze met regelmaat op kwaliteit
en betrouwbaarheid van product/dienst. Ondernemer kan echter niet verantwoordelijk gesteld
worden voor door klant ontstane schade ten gevolge van:
1. Het niet meer inwisselbaar zijn van een cadeaubon of giftcard waarvan de ondernemer
niet de eigenaar is.
2. Schade of letsel ontstaan door het tot zich nemen van bederfelijke etenswaren waarvan
de ondernemer niet de producent is.
3. Schade of letsel ontstaan tijdens de uitvoering van een belevenis welke uitgevoerd is
door een derde anders dan ondernemer.

ARTIKEL 13 – Duurtransacties
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op
afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een
overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de
overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van
de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van
de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.

ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde producten en/of
diensten blijven eigendom van ondernemer totdat klant alle verplichtingen uit de met
ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede
begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst
verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2. Door ondernemer geleverde producten en/of diensten, die ingevolge lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten
en/of diensten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant
verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 17 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze
dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd
van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.